Enquête resultaten

Wellen telt 3100 gezinnen waarvan 315 de enquête ‘Mijn toekomstdromen voor Wellen’ hebben ingevuld. Dat betekent dat 10% van de Wellense gezinnen heeft deelgenomen.

Enkele vaststellingen:

De jongeren zijn ondervertegenwoordigd in de resultaten. 0.84% van de respondenten zijn jonger dan 18, 2.93% is tussen de 18 en 24.

De middengroepen scoren goed. 39.75% van de deelnemers is tussen 25 en 44, 40.17% tussen 45 en 64.

De 65-plussers vertegenwoordigen 16.32% van de respondenten.

De mannen en vrouwen delen de koek netjes door twee. 49.36% van de respondenten zijn mannen, 50.64% zijn dan dus vrouwen.

De meerderheid heeft gebruik gemaakt van de online toepassing, slechts 40 van de 315 respondenten vulden de enquête op papier in.

 

Dienstverlening

De respondenten zijn algemeen zeer tevreden over de dienstverlening van het gemeentebestuur. Meer dan 90% is positief of neutraal over de dienstverlening aan het loket( 76.84% positief / 13.97% neutraal). Ook wat betreft de dienstverlening via telefoon, e-mail, Facebook en meldingskaart zijn de respondenten zeer tevreden. De percentages positief en neutraal liggen hier lager, omdat telkens een groot deel van de respondenten aangeeft dat deze vorm van dienstverlening voor hem of haar niet van toepassing is.

  • telefoon → 46.35% positief - 18.10% neutraal - 4.13% negatief - 31.43% n.v.t.

  • e-mail → 53.97% positief - 15.56% neutraal - 7.93% negatief - 38.10% n.v.t.

  • Facebook → 20.63% positief - 16.19% neutraal - 4.76% negatief - 58.41% n.v.t.

  • meldingskaart → 22.86% positief - 17.78% neutraal - 5.39% negatief - 53.97% n.v.t.

De dienstverlening scoort ook hoog wat betreft bereikbaarheid en professionaliteit. Meer dan 75% is tevreden of neutraal over de bereikbaarheid (57.67% tevreden / 18.30% neutraal). Meer dan 85% van de respondenten vindt dat de dienstverlening professioneel is (68.26% tevreden / 18.73% neutraal).

Uit de antwoorden blijkt dat er vraag is naar aangepaste oplossingen voor werkende en schoolgaande mensen. Bijna 50% van de respondenten geeft aan gebruik te willen maken van dienstverlening op afspraak.

Ook zijn de respondenten grote voorstander van digitale dienstverlening. Zeker voor de eenvoudige documenten zouden ze er gebruik van maken (67 tot 78%). De meer technische documenten scoren lager, toch nog altijd tussen de 20 en 40%.

Over de werking en de dienstverlening van het OCMW tenslotte is de Wellenaar zeer tevreden.

 

1. Hoe tevreden ben je over de behandeling van jouw vragen aan de gemeente?

behandeling van jouw vraag aan het loket:

behandeling van jouw vraag via telefoon:

behandeling van jouw vraag via meldingskaart:

behandeling van jouw vraag via e-mail:

behandeling van jouw vraag via facebook:

behandeling van jouw vraag via een andere weg:

 

2. Hoe tevreden ben je over de bereikbaarheid van onze diensten?

openingsuren van de gemeentelijke diensten

bereikbaarheid via de telefoon

bereikbaarheid via e-mail

 

3. Hoe tevreden ben je over de professionaliteit en kwaliteit van onze diensten?

doorverwijzing naar de juiste dienst

tijdsspanne waarin je vraag wordt opgelost

het eindresultaat van de behandeling van jouw vraag

 

4. In sommige gemeenten is het mogelijk om op afspraak langs te gaan in het gemeentehuis. Als gemeente Wellen op bepaalde weekdagen enkel op afspraak zou werken en op andere dagen de gewone openingsuren zou blijven hanteren, zou jij van deze mogelijkheid gebruik maken?

 

5. Als onze gemeente digitale dienstverlening* zou aanbieden, van welke diensten zou je dan gebruik maken?

*Dienstverlening waarvoor je normaal gezien naar het gemeentehuis moet, die in dit geval van thuis uit beschikbaar is via je computer of tablet.

77.67%    identiteitskaart
71.67%    attest goed gedrag en zeden
67.67%    attest gezinssamenstelling
66.33%    rijbewijs
38.33%    aanvraag organisatie evenement
31.67%    stedenbouwkundige vergunning
26.33%    rioolaansluiting
25.67%    aanvraag begraafplaats
22.67%    milieuvergunning

10.67%    drank- en horecavergunning

 

6. Hoe tevreden ben je over de werking van deze diensten van het OCMW?

OCMW / Sociaal Huis

Dienstencentrum Den Dries

Kinderdagverblijf De Hartediefjes

 

Openbare ruimte

De Wellenaar woont en leeft graag in zijn gemeente. De respondenten geven aan zeer tevreden te zijn over de toestand van de openbare ruimte in Wellen. De topics (netheid, staat van de rijweg, staat van de wandelwegen, infrastructuur) scoren allemaal tussen de 66% en 81% positieve en neutrale antwoorden.

Een aandachtspunt is zeker de staat van de rijwegen. 25% van de respondenten geeft aan dat op dit domein nog werk is. Uit de antwoorden blijkt dat zwerfvuil, hondenpoep en problemen met vuilbakken zorgen ook voor ergernis.

De voorstellen om de leefkwaliteit van het Dorpsplein te verbeteren scoren allemaal rond de 50% voorstanders. 48,64% van de respondenten is voorstander van meer groen op het Dorpsplein, 48,64 % wil dat het parkeerbeleid een andere invulling krijgt.  Duidelijk is wel dat het verplaatsen van het standbeeld van de gesneuvelden gevoelig ligt. Slechts 26,19% is hier voorstander van.

 

7. Hoe tevreden ben je over het straatbeeld in Wellen?

netheid (onkruid, sluikstorten, hondenpoep, …)

de staat van de rijweg

de staat van de wandelwegen

De infrastructuur (vuilbakken, banken, fietsenstallingen, …)

 

8. Om de leefkwaliteit van het Dorpsplein te verbeteren, overweegt de gemeente om het dorpsplein anders in te richten. Welk van onderstaande opties vind jij positief?

48.64% positief    Een groenomgeving creëren rond het oude kerkhof
48.64% positief    De parkeerplaatsen op het plein voor de kerk anders inrichten
26.19% positief    Het standbeeld van de gesneuvelden verplaatsen naar het park aan de fontein

 

Gemeentelijke infrastructuur

Op het gebied van gemeentelijke infrastructuur zijn weinig respondenten ontevreden. Opvallend is wel dat heel veel deelnemers aan de enquête een neutrale houding aannemen. 60% is neutraal over de infrastructuur in de bibliotheek, 65% over deze van de sporthal. Ook de vernieuwingen aan de looppiste (57%), speeltuin (57%) en het zwembad (46%) worden vooral neutraal onthaald.

Die antwoorden zijn al minder vreemd wanneer we bekijken hoe dikwijls mensen van de voorzieningen gebruik maken. 60% van de respondenten maakt nooit gebruik van de bibliotheek en de sporthal, 50% zwemt nooit in het zwembad op domein Maupertuus en zelfs respectievelijk 72% en 80% van de mensen in de steekproef laten de speeltuin en looppiste helemaal links liggen.

Een mogelijke verklaring voor deze resultaten is de ondervertegenwoordiging van jonge mensen in de groep respondenten.

Uit de enquête blijkt wel dat veel Wellenaren nood hebben aan meer groen en extra recreatiemogelijkheden in de gemeente. Alle suggesties hieromtrent scoren tussen de 44 en 60%:

61.96% wil meer banken/picknickplaatsen
58.04% wil meer groenvoorzieningen
56.47% wil laadpalen voor elektrische voertuigen
51.76% wil meer speelruimte voor kinderen
44.31% wil een loopweide voor honden
43.14% wil meer fietsenstallingen
28.24% wil volkstuinen
25.49% wil een begraafplaats voor dieren

21.57% wil een natuurbegraafplaats

 

9. Hoe vaak maak je gebruik van de bibliotheek?

 

10. Hoe tevreden ben je over het aanbod van de bibliotheek?

 

11. Wat vind je van onderstaande ideeën voor de bibliotheek?

Bibliotheek houden zoals ze is

Ontmoetingsruimte creëren (koffiemachine, krantenhoek, leeshoek, …)

Balie samensmelten met balie toeristische dienst

 

12. Hoe vaak maak je gebruik van de infrastructuur in de sporthal?

 

13. Hoe tevreden ben je over de infrastructuur in de sporthal?

 

14. Hoe vaak maak je gebruik van het zwembad op domein Maupertuus?

 

15. Vind je dat de uitgevoerde vernieuwingen aan het zwembad (aanpassingen sanitair en kleedkamers) een meerwaarde zijn voor domein Maupertuus?

 

16. Hoe vaak maak je gebruik van de looppiste op domein Maupertuus?

 

17. Vind je dat de uitgevoerde vernieuwingen aan de looppiste een meerwaarde zijn voor domein Maupertuus?

 

18. Hoe vaak maak je gebruik van de speeltuin op domein Maupertuus?

 

19. Vind je dat de uitgevoerde vernieuwingen aan de speeltuin een meerwaarde zijn voor domein Maupertuus?

 

Zalen

Net geen 40% van de respondenten huurt jaarlijks of meermaals per jaar een feestzaal van de gemeente.

De gebruikers zijn ook tevreden over de beschikbaarheid en kwaliteit van de zalen. 87,84% is tevreden of neutraal over de beschikbaarheid. Over de kwaliteit is 89,80% tevreden of neutraal.

Wanneer mensen aangeven ontevreden te zijn, gaat het vaak over kleine mankementen, zoals ontbrekend materiaal.

 

20. Hoe vaak huur je een feestzaal van onze gemeente? (zaal De Meersche - Parochiezaaltje - Jeugdheem De Reynaert - gemeentelijke feestzaal Sportpark)

 

21. Hoe tevreden ben je over onderstaande aspecten van onze feestzalen?

beschikbaarheid

staat waarin de zaal zich bevindt als je toekomt / onderhoud van de zaal

aanwezig materiaal (glazen, borden, bestek, ...)

aanwezige uitrusting (keuken, stoelen, tafels, beamer, ...)

bestellen van drank

 

Ontspanning

De Wellenaren zijn positief over de ontspanningsmogelijkheden in de gemeente. Ook zien we dat de nieuwe gemeentelijke activiteiten bij de inwoners in de smaak vallen.

Evenementen

De gemeentelijke evenementen worden goed onthaald. Vooral het Smaakfestival (61,96% tevreden), de Nieuwjaarsdrink (54,12%) en het Kidzfestival (58,43%) scoren goed.

Wandelgebieden

De Wellense wandelgebieden zijn populaire bestemmingen bij de respondenten:

Wandelgebied Broekbeemd

Minder dan 30% komt er nooit. 15% maandelijks, wekelijks of zelfs dagelijks. 57,26% bezoekt het gebied minstens één keer per jaar of meermaals per jaar.

Wandelgebied Grote Beemd

32,55% komt er nooit. Bijna 14% maandelijks, wekelijks of dagelijks. 53,73% bezoekt het gebied minstens één keer per jaar of meermaals per jaar.

De mensen zijn in het algemeen ook tevreden over de toestand van de wandelgebieden in Wellen. Extra aandacht moet wel blijven gaan naar de toestand van de vuilbakken (23,53% niet tevreden over).

 

22. Wat vind je van onderstaande evenementen die de gemeente organiseert?

Smaakfestival 'Wellen wild van fruit'

Babyborrel

Nieuwjaarsdrink

Kidzfestival

 

23. Hoe vaak bezoek je wandelgebied Broekbeemd?

 

24. Hoe vaak bezoek je wandelgebied Grote Beemd?

 

25. Hoe tevreden ben je over de kwaliteit van de wandelgebieden in Wellen?

netheid/onderhoud

vuilbakken

rustplaatsen

bewegwijzering

 

Mobiliteit en veiligheid

Verkeer in het centrum

70% van de respondenten geeft aan dat er een aanpassing moet komen wat betreft de verkeerssituatie in de Bloemenstraat. Bijna de helft van de respondenten (49,60%) vindt dat ook de verkeerssituatie in de Stokstraat aangepakt moet worden.

Buurtinformatienetwerken

Wat de buurtinformatienetwerken via WhatsApp-groepen betreft, geeft 42,86% aan graag lid te willen worden.

Trage wegen

Een duidelijke meerderheid (53,17%) is van mening dat er nood is aan meer trage wegen in de gemeente.

 

26. Hoe zou het verkeer best verlopen in deze straten in het centrum van Wellen?

Bloemenstraat

Stokstraat

 

27. Hoe kijk jij aan tegen buurtinformatienetwerken via WhatsAppgroepen*?

*WhatsApp is een app op je smartphone waarmee je gratis berichten kan ontvangen en versturen. Door in de app een groep aan te maken, kan je met één berichtje veel mensen bereiken, bv. wanneer je iets verdachts ziet in je buurt.

 

28. Vind je dat er in je buurt voldoende veilige trage wegen* zijn?

(*trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor fietsers en voetgangers)

 

Informatie

70% Van de inwoners is heel tevreden over de manier waarop ze geïnformeerd worden. De communicatie van de gemeente is volgens de respondenten ook gemakkelijk te begrijpen (71,77%) en info bereikt de inwoners tijdig (60,49%).

Communicatiekanalen

Het nieuwe infoblad Wild van Wellen is goed gekend. 44,35% van de respondenten haalt er zijn info over de gemeente uit. De gemeentelijke Facebookpagina is met 26,61% een goede tweede. De website scoort met 12,10% eerder laag.

Betrokkenheid

75,01% van de respondenten is positief of neutraal wat betreft de betrokkenheid van de inwoners bij het beleid (35,49% positief – 39,52% neutraal).

Interactieve communicatie

Bij de respondenten zien we dat 30% aangeeft nood te hebben aan meer interactieve communicatie met de gemeente via een app op de smartphone of tablet. (47,18%) is neutraal over de noodzaak voor meer interactieve communicatie.

 

29. Waar haal jij je informatie over de gemeente vooral vandaan?

44.35%   infoblad Wild van Wellen
26.61%   facebookpagina gemeente Wellen (@gemeente.wellen)
12.10%   website www.wellen.be
10.08%   mond-tot-mond (via andere inwoners)
3.63%     berichten aan de bevolking
2.42%     infoblad Den Dries
0.81%     aan de balie van het gemeentehuis

0.00%     informatievergaderingen

 

30. Hoe tevreden ben je over de manier waarop je geïnformeerd wordt door de gemeente?

 

31. Vind je dat je als inwoner voldoende betrokken wordt bij het beleid van onze gemeente?

 

32. In welke mate ben je akkoord met onderstaande stellingen over de communicatie vanuit de gemeente?

de communicatie is gemakkelijk te begrijpen

de communicatie bereikt mij op het juiste moment

er is nood aan interactieve communicatie via een app op mijn smartphone/tablet

 

Plaatselijke handelaars

Onze inwoners doen nog heel wat van hun inkopen in de eigen gemeente. 5,26% koopt nooit voeding in Wellen. 12,96% doet dagelijks voedingsaankopen in de gemeente, 60,73% wekelijks.

Meer dan 50% van de respondenten koopt minstens een aantal keer per jaar kleding in Wellen, bijna 65% koopt wel eens verzorgings- en elektroproducten in de eigen gemeente.

 

33. Doe je volgende aankopen bij Wellense handelaren?

voeding

verzorging

kledij

elektro