Belastingen en retributies

Belasting of retributie ... Wat is het verschil?

belasting

Een belasting is een eenzijdig opgelegde verplichting vanuit de overheid waar tegenover geen individuele dienstverlening van de overheid staat. Belastingen hebben enerzijds tot doel de openbare dienstverlening in haar geheel te financieren. Anderzijds kunnen sommige belastingen ook een nevendoel hebben, bijvoorbeeld het ontmoedigen van sluikstorten en verwaarlozing.

retributie

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeente in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie.

Belastingen en retributies moeten worden goedgekeurd door de gemeenteraad. De bekendmakingen van de beslissing van de gemeenteraad vind je hier.

 

belastingen en retributies 2021

aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - aanslagjaar 2021.pdf

belasting drijfkracht motoren-aanslagjaar 2021.pdf

belasting op dragende verticale constructies en masten-aanslagjaar 2021.pdf

belasting tweede verblijven-aanslagjaar 2021

belasting op niet afkoppelen hemel-en afvalwater op privaat domein bij aanleg 2 DWA stelsel op openbaar domein-aanslagjaar 2021.pdf

belasting op kermiskramen- en wagens op private eigendom-aanslagjaar 2021.pdf

belasting afgifte administratieve stukken-aanslagjaar 2021.pdf

belasting op omgevingsvergunningen 2021.pdf

Opcentiemen op de onroerende voorheffing van het Vlaams Gewest - aanslagjaar 2021.pdf

opcentiemen Vlaamse heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen-aanslagjaar 2021.pdf

opcentiemen Vlaamse heffing leegstaande en-of verwaarloosde bedrijfsruimten-aanslagjaar 2021.pdf

retributiereglement op huishoudelijk afval 2021.pdf

retributiereglement op melden van plaatsen van verkeerssignalisatie-aanslagjaar 2021.pdf

reglement verhuring gemeentemateriaal 2021.pdf

tussenkomst in huur voor gebruik sportaccommodaties buiten de gemeentelijke sporthal 2021.pdf

retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein-verlenging vanaf 1 jan 2020 tem 31 dec 2022.pdf

retributiereglement voor de opvang, verzorging en bewaring van loslopende dieren op grondgebied Wellen.pdf

• Retributiereglement op de inname van het openbaar domein ten gevolge van bouw- en andere werken - vanaf 2016.pdf

• Retributiereglement grafconcessies - vanaf aanslagjaar 2013

 

belastingen en retributies 2020

reglement verhuring gemeentemateriaal 2020.pdf

tussenkomst voor Wellense kinderen met een beperking bij deelname aan sportkampen en sportdagen buiten de gemeente 2020 à rato van 2,48 euro per dag onder welbepaalde voorwaarden.pdf

tussenkomst in gemeentelijke sportkampen 2020 à rato van 2,48 euro per dag onder welbepaalde voorwaarden.pdf

tussenkomst in huur voor gebruik sportaccommodaties buiten de gemeentelijke sporthal 2020.pdf

reglement voor toekenning gratis huisvuilzakken en bijdrage in huisvuilkosten van gezinnen met drie of meer kinderen ten laste.pdf

toelage werkingskosten oudercomités scholen-2019-2020   868 euro.pdf

retributiereglement op melden van plaatsen van verkeerssignalisatie-aanslagjaar 2020.pdf

retributiereglement op huishoudelijk afval 2020.pdf

opcentiemen Vlaamse heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen-aanslagjaar 2020.pdf

opcentiemen Vlaamse heffing leegstaande en-of verwaarloosde bedrijfsruimten-aanslagjaar 2020.pdf

belasting op kermiskramen- en wagens op private eigendom-aanslagjaar 2020.pdf

belasting op niet afkoppelen hemel-en afvalwater op privaat domein bij aanleg 2 DWA stelsel op openbaar domein-aanslagjaar 2020.pdf

belasting op omgevingsvergunningen 2020.pdf

belasting afgifte administratieve stukken-aanslagjaar 2020.pdf

belasting tweede verblijven-aanslagjaar 2020.pdf

belasting drijfkracht motoren-aanslagjaar 2020.pdf

belasting op dragende verticale constructies en masten-aanslagjaar 2020.pdf

belasting op het ophalen en verwerken van huishoudelijke afvalstofen - aanslagjaar 2019.pdf

aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - aanslagjaar 2020.pdf

retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein-verlenging vanaf 1 jan 2020 tem 31 dec 2022.pdf

retributiereglement voor de opvang, verzorging en bewaring van loslopende dieren op grondgebied Wellen.pdf

Opcentiemen op de onroerende voorheffing van het Vlaams Gewest - aanslagjaar 2020.pdf

• Retributiereglement op de inname van het openbaar domein ten gevolge van bouw- en andere werken - vanaf 2016.pdf

• Retributiereglement grafconcessies - vanaf aanslagjaar 2013