Belastingen en retributies

Belasting of retributie ... Wat is het verschil?

belasting

Een belasting is een eenzijdig opgelegde verplichting vanuit de overheid waar tegenover geen individuele dienstverlening van de overheid staat. Belastingen hebben enerzijds tot doel de openbare dienstverlening in haar geheel te financieren. Anderzijds kunnen sommige belastingen ook een nevendoel hebben, bijvoorbeeld het ontmoedigen van sluikstorten en verwaarlozing.

retributie

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeente in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie.

Belastingen en retributies moeten worden goedgekeurd door de gemeenteraad. De bekendmakingen van de beslissing van de gemeenteraad vind je hier.

 

belastingen en retributies 2018

• Opcentiemen op de onroerende voorheffing van het Vlaams Gewest - aanslagjaar 2018.pdf

• Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten - aanslagjaar 2018.pdf

• Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen - aanslagjaar 2018.pdf

• Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - aanslagjaar 2018.pdf

• Belasting op de tweede verblijven - aanslagjaar 2018.pdf

• Belasting op de drijfkracht van motoren - aanslagjaar 2018.pdf

• Belasting op bouw- en verkavelingsaanvragen - Aanslagjaar 2018.pdf

• Belasting op de aanvragen tot of melden van het exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen - Aanslagjaar 2018.pdf

• Belasting op de omgevingsvergunningen.pdf

• Belasting op het niet afkoppelen van hemel- en afvalwater op privaat domein bij de aanleg van een 2 DWA stelsel op openbaar domein - aanslagjaar 2018.pdf

• Belasting op de afgifte van administratieve stukken - Aanslagjaar 2018.pdf

• Belasting op de afgifte van administratieve stukken - aanslagjaar 2018 - aanpassing artikel 2 toevoeging RD vluchtelingen RD vreemdelingen RD staatlozen.pdf

• Gemeentebelasting op de kermiskramen en -wagens op private eigendom - Aanslagjaar 2018.pdf

• Retributiereglement op het huishoudelijk afval - dienstjaar 2018.pdf

• Retributiereglement op het melden van het plaatsen van verkeerssignalisatie - dienstjaar 2018.pdf

• Reglement inzake toekenning van: - gratis huisvuilzakken - een gemeentelijke sociale bijdrage in de huisvuilkost aan de gezinnen met drie en meer kinderen ten laste - dienstjaar 2018.pdf

• Tussenkomst in de huur voor het gebruik van sportaccommodaties buiten de gemeentelijke sporthal - dienstjaar 2018.pdf

• Reglement verhuring gemeentemateriaal - dienstjaar 2018.pdf

• Tussenkomst ten behoeve van de gemeentelijke sportkampen 2018.pdf

• Tussenkomst ten behoeve van deelname door Wellense kinderen met een beperking aan sportkampen of -dagen buiten de gemeente.pdf

• Belasting op het ophalen en verwerken van huishoudelijke en hiermee gelijkgestelde afvalstoffen - aanslagjaar 2017.pdf

• Retributiereglement op de inname van het openbaar domein ten gevolge van bouw- en andere werken - vanaf 2016.pdf

• Retributiereglement op werken aan nutsvoorziening - vanaf 2016 tem 2018.pdf

• Belasting op dragende verticale constructies en masten - 2013 tem 2019.pdf

• Retributiereglement grafconcessies - vanaf aanslagjaar 2013

 

belastingen en retributies 2017

• Belasting op bouw- en verkavelingsaanvragen - aanslagjaar 2017.pdf

• Belasting op het niet afkoppelen van hemel- en afvalwater op privaat domein bij aanleg van 2 DWA stelsel op openbaar domein - aanslagjaar 2017.pdf

• Belasting op de afgifte van administratieve stukken - aanslagjaar 2017.pdf

• Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen - aanslagjaar 2017.pdf

• Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - aanslagjaar 2017.pdf

• Opcentiemen op de onroerende voorheffing van het Vlaams Gewest - aanslagjaar 2017.pdf

• Belasting op de tweede verblijven - aanslagjaar 2017.pdf

• Belasting op drijfkracht motoren - aanslagjaar 2017.pdf

• Belasting op aanvragen tot of melden van het exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen - aanslagjaar 2017.pdf

• Belasting op kermiskramen en -wagens op private eigendom - aanslagjaar 2017.pdf

• Belasting op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen - aanslagjaar 2016.pdf

• Retributiereglement op het huishoudelijk afval - aanslagjaar 2017.pdf

• Retributiereglement op het melden van het plaatsen van verkeerssignalisatie - aanslagjaar 2017.pdf

• Reglement toekenning gratis huisvuilzakken en gemeentelijke sociale bijdrage in de huisvuilkost voor gezinnen vanaf 3 kinderen ten laste - aanslagjaar 2017.pdf

• Reglement verhuring gemeentemateriaal - aanslagjaar 2017.pdf

• Tussenkomst in de huur voor het gebruik van de sportaccommodaties buiten de gemeentelijke sporthal - aanslagjaar 2017.pdf

• Tussenkomst ten behoeve van de gemeentelijke sportkampen 2017 à rato van 2,48 € per deelnemer per dag - aanslagjaar 2017.pdf

• Retributiereglement op de inname van het openbaar domein ten gevolge van bouw- en andere werken - vanaf 2016.pdf

• Retributiereglement op werken aan nutsvoorziening - vanaf 2016 tem 2018.pdf

• Belasting op dragende verticale constructies en masten - 2013 tem 2019.pdf

• Retributiereglement grafconcessies - vanaf aanslagjaar 2013